การรับประกันสินค้า

jaben bear

ข้อจำกัดการรับประกัน (Disclaimer)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจำกัดการให้บริการการรับประกันสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

 1. ความเสียหายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ผิดประเภท ละเลย หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้บนกล่องผลิตภัณฑ์ และสูญหาย
 2. การเสื่อมสภาพของวัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋า,แจ็คสำหรับโทรศัพท์แต่ละรุ่น,สาย usb,จุกหูฟัง,สายเชื่อมต่อ ซึ่งลดน้อยลงไปตามระยะเวลาการใช้งาน
  รวมถึงสายหูฟังที่มีการเสื่อมตามการใช้งานปกติ เช่นการปริแตก ขึ้นคราบเขียว สายเหนียว หรือการหลวมของขั่วต่างๆที่เกิดจาการใช้งาน
 3. ความเสียหายอันเกินขึ้นกับวัสดุภายนอก เช่น การหัก บิ่น ถลอก งอ ยุบ เบี้ยว คราบสนิม มีร่องรอยฉีก ขาด หรือเป็นรอยขีดข่วน
 4. การแกะ งัดแงะ ความพยายามในการซ่อม ดัดแปลง หรือแก้ไข โดยบุคคลหรือศูนย์บริการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยบริษัทฯ
 5. ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ เหตุอันเนื่องมาจากความประมาท หรือภัยธรรมชาติ
 6. ความเสียหายหรืออาการผิดปกติอันเนื่องมาจากน้ำ ความชื้น ของเหลวใดๆ ความร้อน สภาพแวดล้อมที่รุนแรง หรืออาหารหกใส่ผลิตภัณฑ์
 7. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท(Human cause) เช่น กระชากสายขาด ตกน้ำ ตกไฟ แมวข่วน หรือ อุบัติเหตุ
 8. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ Burn in ผิดวิธี เช่นใช้เสียงสัญญาณ White noise , Pink noise หรือไฟล์เพลงคุณภาพต่ำ จนไดรเวอร์เกิดความเสียหาย
 9. ไม่สามารถแสดงหลักฐานการซื้อเช่นใบแจ้งหนี้การซื้อ / ใบเสร็จรับเงินจากทางบริษัทฯ
 10. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภทของอุปกรณ์ประเภทกันน้ำที่มีมาตรฐานรับรอง IP , IPX ตามเงื่อนไขมาตรฐานการใช้งาน IP,IPX

เงื่อนไขการรับประกัน (Warranty Policy)

 1. ภายใต้ระยะเวลาของการรับประกัน   บริษัทฯ อาจทำการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ  ดุลยพินิจของบริษัทฯ
 2. หลังจากซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า การนับระยะเวลารับประกันจะเริ่มนับต่อเนื่องจากที่เหลืออยู่
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ของบริษัทฯ
 4. สินค้าที่ส่งเคลม จำเป็นต้องทิ้งเครื่องไว้เพื่อตรวจสอบความบกพร่องหรืออาการเบื้องต้นก่อน
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่เสียหายที่อยู่นอกข่ายการรับประกัน หรือ สินค้าที่หมดประกันแล้ว
 6. ระยะเวลาในการเคลมในกรณีที่ต้องส่งสินค้าไปทดสอบ หรือให้เจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นผู้พิจารณา อาจใช้ระยะเวลาไม่เท่ากันตามขั้นตอนของแต่ละยี่ห้อ

หากสินค้าที่ได้รับมีปัญหาจากปัญหาที่เกิดจากขั้นตอนการผลิต บริษัทฯ รับประกันสินค้าตามระยะเวลาที่ระบุโดยผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า นับจากวันที่ซื้อสินค้า ภายใต้ระยะเวลาของการรับประกันของแต่ละยี่ห้อ หรือ บริษัทฯ ซึ่งอาจมีการซ่อมแซม เปลี่ยนสินค้า หรือเปลี่ยนสินค้าทดแทน (refurbish) ตามดุลยพินิจของแต่ละบริษัทฯ

สินค้าที่ไม่ได้แจ้งรายละเอียด การรับประกันจะขึ้นกับเงื่อนไขของผู้ผลิตหรือบริษัทผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์นั้นๆ

หากลูกค้าสงสัยเงื่อนไขการรับประกันสินค้าข้อใด สามารถสอบถามเข้ามาโดยตรง ติดต่อเรา

เงื่อนไขการรับประกันตามชนิดสินค้า

สินค้ากลุ่มหูฟังทุกคู่ที่ท่านซื้อจาก Jaben Thailand Online Store จะมีระยะเวลาประกัน 1 ปี  ซึ่งครอบคลุมปัญหาที่เกิดจากขั้นตอนการผลิตของหูฟังและชิ้นส่วนของหูฟังนั้นๆ

การรับประกันจะไม่รวมถึงสายของหูฟัง และอุปกรณ์ที่มาในกล่อง (รับประกันเฉพาะส่วนของไดรเวอร์ (Driver) ของหูฟังเท่านั้น )

ทั้งนี้หากมีการรับประกันสายหูฟัง หรือ สายเปลี่ยนหูฟัง (Replacement Cable) จะขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อ หรือแต่ละบริษัท ที่นำเข้าสินค้านั้นๆ ซึ่งเงื่อนไขการประกัน สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีร่องรอยการเสื่อมสภาพ อาทิเช่น  ฉีก ขาด  ดัดแปลง แก้ไข  คราบสนิม เปลี่ยนสี เกิดคราบเหนียว ขั่วหลวม ขั่วชำรุด ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุต่างๆ และความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท

สินค้ากลุ่มแอมพลิไฟเออร์ และ DACs ทุกชิ้นที่ท่านซื้อจาก Jaben Thailand Online Store จะมีระยะเวลาประกัน1 ปี จากปัญหาในขั้นตอนการผลิต ชิ้นส่วนของแอมพลิไฟเออร์นั้นๆ เท่านั้น การรับประกันแบตเตอรี่จะเป็นระยะเวลา 6 เดือนเท่านั้น

การรับประกันจะไม่รวม การชำรุดที่เกิดจากการใช้งาน (Wear & Tear), การดัดแปลงสินค้า และ อุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่มากับสินค้า จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน (รับประกันเฉพาะตัวแอมพ์, DAC และ แบตเตอรี่ เท่านั้น )

เงื่อนไขการประกัน สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีร่องรอยการเสื่อมสภาพ อาทิเช่น  บุบสลาย ดัดแปลง แก้ไข  คราบสนิม เปลี่ยนสี เกิดคราบเหนียว ขั่วหลวม ขั่วชำรุด ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุต่างๆ และความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท

​สายนำสัญญาณเสียงที่ท่านซื้อจาก Jaben Thailand Online Store จะมีระยะเวลาประกัน 30 วัน ซึ่งครอบคลุมปัญหาที่เกิดจากขั้นตอนการผลิตของสายนำสัญญาณเสียงนั้นๆ เท่านั้น

การรับประกันจะไม่รวม การชำรุดที่เกิดจากการใช้งาน (Wear & Tear), การดัดแปลงสินค้า

ทั้งนี้หากมีการรับประกันสายหูฟัง หรือ สายเปลี่ยนหูฟัง (Replacement Cable) จะขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อ หรือแต่ละบริษัท ที่นำเข้าสินค้านั้นๆ ซึ่งเงื่อนไขการประกัน สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีร่องรอยการเสื่อมสภาพ อาทิเช่น  บุบสลาย ดัดแปลง แก้ไข  คราบสนิม เปลี่ยนสี เกิดคราบเหนียว ขั่วหลวม ขั่วชำรุด ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุต่างๆ และความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท

สินค้าทุกชิ้นที่อยู่ในระบบของ JABEN เป็นสินค้าใหม่และมีประกันรับรองทั้งหมด ยกเว้นสินค้าในหมวด สินค้ามือสอง หรือสินค้าอื่นที่มีการระบุเงื่อนไขพิเศษเฉพาะสินค้านั้นๆ

ระยะเวลาการรับประกันของสินค้าแต่ละชนิดนั้นแตกต่างกัน  ขอให้ท่านอ่านเงื่อนไขในการรับประกันจากเอกสารประกอบสินค้าชิ้นนั้นๆ
หากท่านต้องการขอใช้สิทธิภายใต้การประกันสินค้า โดยเป็นสินค้าที่มีปัญหาซึ่งเกิดจากข้อผิดพลาดในการผลิด ท่านจะต้องส่งสินค้ากลับมาที่ Jaben Thailand Online Store พร้อมทั้งเอกสารแสดงการสั่งซื้อหรือเอกสารการชำระเงินภายในเวลา 30 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า
ลักษณะสินค้าที่ถือว่าหมดสิทธิภายใต้การประกันสินค้า ได้แก่ สินค้าที่ถูกดัดแปลงแก้ไข ตรารับประกันที่ตัวสินค้าได้รับความเสียหาย ปัญหาเกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง หรือ สินค้าที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ
ในกรณีที่ท่านส่งสินค้าเพื่อขอใช้สิทธิภายใต้การประกันสินค้า บริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการ​ (Service Fee) ในกรณีที่บริษัทตรวจไม่พบปัญหา หรือพบว่าปัญหาที่ท่านระบุเป็นปัญหานอกเหนือจากเงื่อนไขในประกันสินค้า
ทั้งนี้เงื่อนไขประกันของสินค้าทุกชึ้นนั้นขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต แต่ทาง Jaben Thailand Online Store จะพยายามอย่างที่ดีสุดที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับท่านเท่าที่จะสามารถทำได้

ทั้งนี้เงื่อนไขในการรับประกันสินค้าทุกขิ้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางบริษัทผู้ผลิต

หากท่านต้องการขอใช้สิทธิในการรับประกัน ขอให้ท่านส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้มาตามที่อยู่ที่ระบุ

หมายเลขการสั่งซื้อสินค้า (Order Number)
เอกสารยืนยันการชำระเงิน
ใบสั่งซื้อสินค้าที่ออกโดย Jaben Thailand Online Store
ที่อยู่ที่ท่านต้องการให้เราส่งสินค้ากลับ
สินค้าที่มีปัญหา และแพ็คเกจทั้งหมดของสินค้าที่ท่านได้รับ

เพื่อให้ทางบริษัทสามารถตรวจสอบสิทธิรับประกันสินค้าของท่านได้อย่างรวดเร็ว ขอให้ท่านส่งข้อมูลของท่านมาทางช่องทาง ติดต่อเรา ก่อนที่ท่านจะส่งสินค้าและเอกสารมาที่บริษัท

พิมพ์ชื่อสินค้าที่ต้องการ

ตะกร้าสินค้า